Võistlused

Niitvälja Karikas on esimene ja vanim golfiturniir Baltikumis, mis toimub juba 32. korda 03-05. juuli 2024

Võistlused

Edetabelid

Niitvälja Karikas

EY NIITVÄLJA TUUR

Võistlused

VÕISTLUSTE KORRALDAMISE KORD

Võistluse korraldamise kord

Käesolev kord on kinnitatud Niitvälja Golf poolt ning kehtib Niitvälja Golf territooriumil korraldatud võistlustel.

1. Reeglid

Võistlustel kehtivad R&A Ltd ametlikud golfireeglid, käesolev võistluste korraldamise kord, kohalikud reeglid ning Niitvälja Golf väljaku kohalikud reeglid. Reeglite tundmise eest vastutab võistleja (reegel 6‐1).

2. Riietus ja jalatsid

Riietuse ja jalatsite puhul peab järgima Niitvälja Golf poolt kehtestatud etiketireegleid (Väljaku kasutamise kord)

Karistus tingimuse rikkumise eest: starti mittelubamine või diskvalifitseerimine.

3. Käitumine ja etikett

Etiketireeglite rikkumise ning võistluskomitee, võistluse korraldajate või vabatahtlike solvamise või ründamise korral on võistluskomiteel õigus võistleja diskvalifitseerida ning määrata talle võistluskeeld kuni kahele järgmisele Niitvälja Golf väljakul toimuvale võistlusele, kus mängija saaks osaleda.

4. Kasutatavad kepid ja pallid

Võistleja poolt kasutatava draiveri mudel ning golfipallid peavad olema kehtivas R&A poolt välja antud lubatud draiverite ja pallide nimekirjas (www.randa.org).

 • Karistus tingimuse rikkumise eest: diskvalifitseerimine.

5. Caddie

Võistleja vastutab oma caddie tegevuse eest täiel määral. Reeglite, võistlustingimuste või etiketi rikkumine caddie poolt toob kaasa karistuse võistlejale. Caddie riietus peab vastama mängijale  esitatud riietuse nõuetele, jalatsiteks peavad olema sileda tallaga spordijalanõud.

6. Mängutempo (reegli 67 märkus 2)

a) Ajast maas

Võistluskomitee omistab igale rajale maksimaalse läbimise aja sõltuvalt radade pikkusest, raskusastmest, ilmastikuoludest ning stardigruppide suurusest. Mängutempo (pace of play) ajatabelradade kaupa on toodud Niitvälja Golf tulemuskaardil (scorecard).

Esimene grupp ja iga grupp peale starter pausi loetakse ajast maas olevaks juhul, kui ükskõik millisel hetkel mänguringi jooksul on nende kulunud aeg pikem kui mängutempo tabelis ettenähtud.

Iga järgnev grupp loetakse ajast maas olevaks juhul, kui nad on eelnevast grupist maas rohkem kui stardiintervalli võrra ja nende mängutempo on aeglasem kui mängutempo tabelis ette nähtud.

b) Tegevuskord, kui grupp on ajast maas

Kui on võetud vastu otsus mõõta grupi mängutempot, informeerib kohtunik grupi iga mängijat, et nad on ajast maas ja edaspidi jälgitakse iga mängija tempot eraldi.

Maksimaalselt lubatud aeg löögi sooritamiseks on 40 sekundit. 10 lisasekundit lubatakse grupis esimesena lööki sooritavale mängijale:

 • par 3 radadel;
 • lähenemislöökidel;
 • chipi või puti korral.

Ajamõõtmist alustatakse, kui mängijal on olnud piisav aeg jõuda oma pallini, on tema kord mängida ja tal on võimalus mängida ilma et teda miski segaks või tähelepanu kõrvale tõmbaks.

Puttamisgriinil alustatakse aja mõõtmist, kui mängijal on olnud mõistlik aeg märkida ja puhastada oma pall, eemaldada kõrvaldatavad takistused oma puttamisjoonelt. Aega, mis kulub oma puttamisjoone vaatamiseks palli või lipu tagant, loetakse ajaks, mis on ette nähtud löögi sooritamiseks.

Mängijat loetakse aja ületanuks juhul, kui ta ületab löögi sooritamiseks ette nähtud aja ja/või kohtuniku hinnangul põhjustab mängija pidevalt grupi ajast mahajäämuse ilma leevendavate asjaoludeta.

Ajamõõtmine lõpetatakse ja mängijad teavitatakse sellest siis, kui grupp on jõudnud tagasi aega.

Märkus: Mõningatel asjaoludel võib terve grupi asemel mõõta ainult üksikute mängijate mängutempot.

Karistused tingimuse rikkumise eest:

Löögimäng

 • Esimene rikkumine – suuline hoiatus
 • Teine rikkumine – üks löök
 • Kolmas rikkumine – kaks lööki
 • Neljas rikkumine – diskvalifitseerimine

Rajamäng

 • Esimene rikkumine – suuline hoiatus
 • Teine rikkumine – raja kaotus
 • Kolmas rikkumine – raja kaotus
 • Neljas rikkumine – diskvalifitseerimine

c) Tegevuskord, kui ollakse ajast maas mitmendat korda sama mänguringi jooksul

Kui grupp on ajast maas rohkem kui üks kord mänguringi jooksul, siis kohaldatakse grupile iga kord eelpool mainitud tegevuskorda. Juba kogutud karistused kanduvad edasi.

7. Nõuanne võistkondlikel võistlustel (märkus reegli 8 juurde)

Reegli 8 juures oleva märkuse alusel tohib iga võistkond määrata ühe isiku, kes võib oma võistkonna liikmetele nõu anda (kaasa arvatud puttamisjoone näitamine). See isik peab olema komiteele teada enne nõu andmist.

8. Mängu katkestamine ohtliku olukorra tõttu

Kui komitee katkestab mängu ohtliku olukorra tõttu ning kui võistlejad või võistlejate grupp on lõpetanud raja ega ole veel alustanud uut, ei tohi nad mängu jätkata enne, kui komitee on andnud korralduse mängu jätkamiseks. Kui raja mängimine on pooleli, peab mängu viivitamatult katkestama ning ei tohi jätkata enne komitee vastavat korraldust. Kui mängija koheselt mängu ei katkesta, diskvalifitseeritakse ta, kui asjaolud ei luba loobuda reegli 33‐7 alusel ette nähtud karistusest.

Kasutatakse järgmisi signaale:

 • Mängu kohene katkestamine ‐ üks pikk sireen
 • Mängu katkestamine ‐ kolm järjestikust signaali korduvalt
 • Mängu jätkamine ‐ kaks järjestikust lühikest signaali korduvalt

9. Transport

Mängijad ei tohi täisringi mängides kasutada ühtki transpordivahendit, kui komitee ei ole seda eraldi lubanud.

Karistus tingimuse rikkumise eest:

Rajamäng – pärast selle raja lõpetamist, kus rikkumine avastati, korrigeeritakse mängu seisu, arvestades maha ühe raja iga raja kohta, kus rikkumine esines; ringi kohta arvestatakse maha maksimaalselt kaks rada.

Löögimäng – 2 lööki iga raja kohta, kus rikkumine esines; maksimaalne karistus ringi kohta – 4 lööki (2 lööki esimesel kahel rajal, kus rikkumine esines).

Rajamäng või löögimäng – kui rikkumine avastatakse kahe raja vahel, loetakse see avastatuks järgmisel rajal ning karistust rakendatakse järgmisele rajale.

Keelatud transpordivahendi kasutamisest peab rikkumise avastamisel koheselt loobuma.

10. Tulemuskaartide tagastamine

Võistlejad peavad vastavalt reeglile 6‐6b esimesel võimalusel oma tulemuskaardid tagastama komitee poolt määratud kohta, mis on tähistatud kui “Scoring Area” või “Recording Area”. Tulemuskaart loetakse ametlikult komiteele tagastatuks siis, kui mängija lahkub Scoring või Recording Area’st.

11. Võistlusele registreerimine

Võistlusel osalevate mängijate nimekirja kinnitab võistluskomitee. Võistlusele pääsemise eelduseks/eeliseks võib olla: aktiivne EGA händikäp, Niitvälja Golfiklubi liikmelisus, Niitvälja Golf aktsionäri staatus, kehtiv hooaja mänguõigus, madalam HCP, võistlusele registreerimise järjekord, võistlustasu tasumine.

Juhul kui mängija on ennast registreerinud võistlusele, aga ei ilmu ilma mõjuva põhjuseta starti või eemaldab ennast osalejate nimekirjast peale registreerimise tähtaja lõppemist, siis on võistluse korraldajal õigus nõuda võistlejalt osalustasu tasumist 100% ulatuses.

12. Dopingu kasutamine

Niitvälja Golf lähtub võistluste korraldamisel puhta spordi väärtustest ja põhimõtetest, Maailma Antidopingu Agentuuri (WADA)Rahvusvahelise Golfi Föderatsiooni antidopingu ja Eesti Antidopingu (EAD) reeglitest. Võistluste ette‐valmistamisel ja läbiviimisel tehakse koostööd SA Eesti Antidopinguga, et võimaldada ladus võistluste sisene testimine.

Võistlusele registreerimisega kinnitab mängija, et ta järgib kõiki Eesti Golfi Liidu ning teiste antidopingu organisatsioonide (eelkõige WADA, EAD ning EOK) poolt kehtestatud reegleid.

13. Isikuandmete kasutamine

Võistlusel osaleja annab võistlusele registreerimisega nõusoleku enda filmimiseks, teleülekandes näitamiseks, pildistamiseks, isikutuvastuseks ning võistluse jooksul muul moel jäädvustamiseks. Võistluse korraldajal on õigus kasutada seda materjali võistluse ning korraldaja reklaamimiseks. Võistluse korraldajal on õigus avalikustada võistlejate võistlustulemused ilma selleks täiendava nõusoleku küsimiseta võistlejatelt. Alaealiste mängijate puhul eeldab võistluse korraldaja lapsevanema nõusoleku olemasolu.

Niitvälja Golfi ja golfikeskuse all peetakse silmas AS Eesti Golfikeskust, SA Niitvälja Golfikeskust ja MTÜ-d Niitvälja Golfiklubi.