About us

About us

Niitvälja Golf

Caddiemaster: +372 678 0454

E-mail: info@niitvaljagolf.ee

Facebook: www.facebook.com/golfikeskus

Address: Niitvälja, Lääne-Harju vald 76624 Harjumaa, Eesti Vabariik

Our Staff

Caddiemaster: ph. +372 678 0454, info@niitvaljagolf.ee

Sales and communication: Mai-Liis Mägi, ph. +372 5667 3773 , mailiis@niitvaljagolf.ee

Head greenkeeper: Kristel Mülle-Vaik, ph. +372 5635 4265, kristel@niitvaljagolf.ee

Service manager: Merle Eenmaa, ph. +372 505 8363, merle@niitvaljagolf.ee

Accountant: Kreete Kukumägi, kreete@niitvaljagolf.ee

 

Our Golf Pros

Pro Mark Suursalu, marksuursalu@hotmail.com, ph. +372 521 8450

Pro Hanna-Maria Tammo, hannamaria@niitvaljagolf.ee, ph. +372 503 7782

 

Our Club

President: –

Captain: Joel Rothberg, latberg@gmail.com

Lady Captain: Karin Mängel, karin@villeroy-boch.ee

Senior golf: Aivo Hommik, aivo.hommik@peetri.edu.ee

Junior golf: Andris Jegers, ajegers@kpmg.com

Rules and HCP: Karli Kütaru, karlikytaru@hotmail.com

Privaatsuspoliitika ja isikuandmete töötlemine

Siit leiad kogu informatsiooni Niitvälja Golfi andmetöötluse põhimõtete kohta. Niitvälja Golfi eesmärgiks on olla isikuandmete töötlemisel Sinule usaldusväärseks ja Sinu õigusi austavaks partneriks.

Niitvälja Golf on katusbränd, mis ühendab kolme juriidilist isikut: AS Eesti Golfikeskus, SA Niitvälja Golfikeskus ja MTÜ Niitvälja Golfiklubi asukohaga Niitvälja, Lääne-Harju vald, 76624 Harjumaa.

Isikuandmete kaitse

Isikuandmed on andmed, mida Niitvälja Golf kogub teenuse osutamiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks teenuse osutamiseks või küsimuste lahendamiseks. Niitvälja Golf ei töötle EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679 ehk Isikuandmete Kaitse Üldmääruses (edaspidi IKÜM; inglise keeles General Data Protection Regulation ehk GDPR) defineeritud eriliigilisi (delikaatseid) isikuandmeid.

Niitvälja Golf kohustub kaitsma klientide ja kasutajate isikuandmeid ning nende privaatsust. Niitvälja Golf rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud Niitvälja Golfi töötajatel.

Niitvälja Golf juhindub oma igapäevategevuses lõimitud ja vaikimisi andmekaitse põhimõtetest, sh minimaalsuse põhimõtte järgimine.

Niitvälja Golf nõuab IKÜM nõuete järgimist neilt teenusepakkujatelt, kelle volitatud töötlejatena kaasamise järele võib olla vajadust teenuse pakkumise tagamiseks või parendamiseks.

Turvalisus

Kõiki Niitvälja Golfi veebilehtede külastamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Järgnevalt on toodud Niitvälja Golfi privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad isikuandmete kogumist, töötlemist, kasutamist, avaldamist, edastamist, muutmist, unustamist ja kustutamist.

Toodud põhimõtted ei kehti juriidiliste isikute ja teiste ettevõtete/asutuste andmete töötlemisel. Ettevõtet esindav isik (teenuse tellijana) ei ole füüsiline isik, tegemist on juriidise isiku volitatud esindajaga, kelle isikuandmete töötlemist ei reguleeri IKÜM.

1. Milliseid andmeid kogutakse?

Veebilehtede külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid.

Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta). IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega va teenuskeskkondade puhul, kus see on täiendavaks turvameetmeks.
Andmeid kogutakse veebilehtede külastatuste ja viibimiste kohta, et selle põhjal veebilehtesid ja teenuskeskkondasid parendada ja külastajatele mugavamaks muuta.

Teenuse tellimisel kogutakse lisaks isikuandmeid teenuste osutamiseks ning isikute tuvastamiseks. Kogutavate andmete hulka võivad kuuluda:

Kontaktandmed (nimi, postiaadress, telefon, e-posti aadress, isikukood, sünnipäev);
Golfimänguga seotud andmed (klubline kuuluvus, HCP, võistlustulemused, golfiringide tulemused);
Treeningutel osalemisega seotud andmed;
Ostuajalugu Niitväljal kohapeal või veebipoes.
2. Kui kaua kogutud andmeid säilitatakse?
Isikustamata tehnilisi veebilehtede ja teenuskeskkondade kogutud andmeid säilitatakse tähtajatult.
Isikustatud päringutega seotud isikuandmeid säilitatakse kuni 7 aastat viimasest tehingust või teost vastaspoolega, tulenevalt raamatupidamisseaduses olevast kohustusest tehinguid tõendada. Tehinguks/teoks loetakse mh otseturundusele reageerimist vaatamise või lingile klikkimise kaudu.
Lisaks võib Niitvälja Golf olla õigusaktidest tulenevalt kohustatud järgima ka muid isikuandmete säilitamise tähtaegu (töölepingulised suhted, aegumise tähtajad jne).
3. Kellele võib kogutud andmeid edastada?
Niitvälja Golfi poolt töödeldavaid isikuandmeid võib isiku nõusolekuta edastada üksnes asutusele või isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus.
Niitvälja Golfi teenuse raames klientide jm eraisikute töödeldavaid isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsetena. Lisaks seadusest või lepingust tulenevale alusele on Niitvälja Golfil õigus isikuandmeid töödelda, sh edastada isikuandmete omaniku nõusolekul või Niitvälja Golfi põhjendatud huvi korral (eeldusel, et viimane ei kaalu üles isikuandmete omaniku huvi).
4. Millised õigused on isikul kogutud andmetele?

Isikul on õigus oma andmetega tutvuda, neid parandada, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist (v.a. juhul, kui seda nõudmist pole seadusest, lepingust vms alusest tulenevalt võimalik täita).

Niitvälja Golf soovib tagada oma klientidele parimat võimalikku teenust ja selle saavutamiseks on oluline tagada isikuandmete õigsuse Niitvälja Golfi andmebaasis. Isikuandmete ajakohastamiseks loob Niitvälja Golf privaatse võimaluse oma klientidele, kes saavad Niitvälja Golfi vastavas veebikeskkonnas iseseisvalt uuendada oma isikuandmeid.

Vaikimisi isikuandmeid ei avaldata.
Kui soovitakse loobuda otseturunduslikest pakkumistest kõikide või mõne teema osas, saab seda teha koheselt iga saadetud turundusliku kirja jaluses asuva lingi kaudu või oma profiili kaudu Niitvälja Golf broneerimissüsteemis. Muudatus jõustub koheselt.
Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Niitvälja Golfi veebilehte ja/või teenuskeskkondasid kasutades olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki seotud isikuid. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@niitvaljagolf.ee.